សេវាកម្មម៉ៅការសំណង់, ជាងដែក, ជាងដេគ័រ ជាងធ្វើធ្នើ ពិដាន និង ជាច្រើនមុខ និង ផ្នែកផ្សេងទៀត ដែលមានប័ណ្ណប៉ាតង់ និង អជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មស្របតាមច្បាប់ ។

NEOU CHANTREA
Siem Reap, קמבודיה

P: +855 12535259
Description:

សេវាកម្មយើងខ្ញុំមានបម្រើជូនផ្នែកសាងសង់ដូចខាងក្រោម: ១. ផ្នែកម្នាងសិលា ២. ផ្នែកសង្កសី ៣. ផ្នែកពិដាន ៤. ផ្នែកដេគ័របន្ទប់ការិយាល័យ និង អគារផ្សេងតូចធំផ្សេងៗ ៥. ផ្នែកឃ្លាំងស្តុកទំនិញខ្នាតធំ និង តូច. ៦. មានអន្ទារ និង មានជាច្រើនទៀត -ល- ។ ៧. រាល់តម្លៃដែលទទួលយកជាលុយសុទ្ធ និង ONE គឺជាតម្លៃពិតប្រាកដនៅលើទីផ្សារសំណង់ជាក់ស្តែង. ចំពោះតម្លៃសាងសង់ខ្ញុំសូមប្រឹក្សារជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះដោយផ្ទាល់ព្រោះត្រូវសិក្សារពី ទំហ៊ំផ្ទៃដីជាក់ស្តែង ទំហ៊ំទីតាំង ជាក់ស្តែងទើបអាចធ្វើការវាយតម្លៃបាន។