ฝึกอบรม "การพัฒนาศักยภาพมนุษย์" โดยนักจิตวิทยา Training Course Training "Human Development" by Psychologists

LearnForLife
סונגקלה 90110, תאילנד

P: +66 856951493
Description:

ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง เรียนรู้ภาคทฤษฎี ได้แก่ การวางเป้าหมาย ความหมายของการใช้พลังจิต และการใช้พลังจิตอย่างถูกต้อง เป็นต้น และลงมือภาคปฏิบัติ ได้แก่ การเขียนเป้าหมายอย่างถูกต้อง ทดสอบพลังจิตใต้สำนึกด้วยตนเอง เป็นต้น Training duration 3 hours To fully utilize psychic power and use psychic energy correctly is essential. And embarking on a modern northeastern region with serious writing, having to test the subconscious power by yourself