ខ្ញុំមានបំរើជូនសេវាកម្ម TUK TUKនៅខេត្តសៀមរាប.

Houch Tuk Tuk DS
Siem Reap, קמבודיה

P: +855 886795488
Description:

ខ្ញុំមានទទួលសេវាកម្មដូចជាដឹកអតិថិជនទូរទៅ មិនថាភ្ញៀវខ្មែរ ឬ ភ្ញៀវបរទេស! -ដឹកភ្ញៀវ ដឹកទំនិញ. គ្រប់ប្រភេទ (ទំនិញស្រាល) -ទៅយកភ្ញៀវដល់ទីកន្លែងបាន (និយាយតែក្នុងខេត្តសៀមរាបប៉ុណ្ណោះ) -ទៅយកទំនិញដល់ទីកន្លែងបាន (និយាយតែក្នុងខេត្តសៀមរាបប៉ុណ្ណោះ) -ប្រសិនបើសមាជិក DS កម្ពុជាបានកម្មង់ទំនិញពីវេបសាយ DS ហើយអោយខ្ញុំទៅយកមកជូនដល់គេហដ្ឋានក៏បាន. សូមទំនាក់ទំនងតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ៖ 088 679 5488,086 56 93 95 សូមវេយលុយតាមរយះធនាគារ អេសុីលីដា ឈ្មោះ:ហឿង ហួច Hoeng Huoch,គណនី៖ 3809-02-405272-22 wing: លេខគណនីវីង៖ 03618558 ឬ តាមរយះ Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100047273198186