សេវាកម្មរបស់យើងគឺធ្វើជាមួួយម៉ាសុីន និង ឧបករណ៏មានគុណភាពខ្ពស់ ស្តង់ដា!​ និង អ្នកធ្វើបទពិសោធន៏ ជាច្រើនឆ្នាំ !​ -លាងសំអាតដោយទឹកស្អាត មានបន្ថែមម៉ាស្សាអោយស្រួលសសៃ! -អ្នកធ្វើមានវិជ្ជាជីវះ និង មានការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ! -កន្លែងធ្វើមានផាសុខភាព អនាម័យល្អ ស្អាត ធ្វើអោយអតិថិជនមិនធុញទ្រាន់! -កន្លែងមានចំណតធំទូលាយ ទីតាំងងាយស្រួលស្វែងរក ! -មិនបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកអស់លោក លោកស្រី -ផលិតដែលប្រើមានគុណភាពខ្ពស់ ស្តង់ដា កូរ៉េ ថៃ និង អាមេរិច ជាដើម! យើងខ្ញុំមានលក់ផលិតផល ផ្នែកសម្រស់ជាច្រើនមុខទៀត!

Chumpu Beauty Salon
קרונג סיאם ריפ, קמבודיה

P: +855 92236474
Description:

សេវាកម្មរបស់យើងគឺធ្វើជាមួួយម៉ាសុីន នឹង ឧបករណ៏ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ស្តង់ដា!​ និង អ្នកធ្វើបទពិសោធន៏ ជាច្រើនឆ្នាំ !​ -លាងសំអាតដោយទឹកស្អាត មានបន្ថែមម៉ាស្សាអោយស្រួលសសៃ! -អ្នកធ្វើមានវិជ្ជាជីវះ និង មានការបណ្តុះបណ្តាលត្រឹមត្រូវ! -កន្លែងធ្វើមានផាសុខភាព អនាម័យល្អ ស្អាត ធ្វើអោយអតិថិជនមិនធុញទ្រាន់! -កន្លែងមានចំណតធំទូលាយ ទីតាំងងាយស្រួលស្វែងរក ! -មិនបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែកអស់លោក លោកស្រី -ផលិតដែលប្រើមានគុណភាពខ្ពស់ ស្តង់ដា កូរ៉េ ជាដើម!