ក្រុមហ៊ុន​ Gold Financial Global Investment Co.,Ltd ( GFGI) ដែលផ្តោតលើការបង្រៀនឲ្យចេះជួញដូរលើវិស័យជួញដូរឧបកណ៍និស្សន៍(Forex)​ជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់តំណើរការរយះពេល១០ឆ្នាំ (ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១០​ មកដល់បច្ចុប្បន្ន ) ដែលមានទីតាំង កោះពេជ្រ​ #B43-B46, St Sopheak Mongkol, Koh Pich Phnom Penh.

Forex Trading Course
Sopheak Mongkol Rd, Phnom Penh, קמבודיה

P: +855 77 700 011
Description:

វគ្គសិក្សាស្ដីពី Trading Online Course - រៀនតាម វីដេអូតាម website - ថ្ងៃ សៅរ៍ និង អាទិត្យ : ជួបជាមួយគ្រូផ្ទាល់ នៅទីតាំងក្រុមហ៊ុន បង្រៀនដោយ Professional Trader: លោក មឿង ធុល្លា (Moeung Tholla) និង លោក លន់ ប៊ុនរ៉ាដែន (Lon Bunraden) - ជាប្រធានភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍និស្សន្ទ - ជា គ្រូបង្រៀនការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ - មានបទពិសោធក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ ជាច្រើនឆ្នាំ អត្តប្រយោជន៍ពិសេសនៃការសិក្សាវគ្គនេះ ៖ 1. មានសមត្ថភាពចូលទីផ្សារដោយខ្លួនឯង 2. បានចូល Facebook Group ដើម្បីសិក្សា Free 3. បានចូល Telegram Group Signal ដើម្បីសិក្សា Free 4. ជួបជាមួយគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ សៅរ៏ និង អាទិត្យ 5. បានចូលមើលការ LIVE វិភាគផ្ទាល់ពីការចូលទីផ្សារប្រចាំសប្តាហ៍ជាមួយនឹងគ្រូផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube 6. ចំពោះអ្នកក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃ សៅរ៍​& អាទិត្យ អាចរៀនតាម Zoom បាន